CENNÍK

Prihláste sa do kurzov

Vyberte si predbežné dátumy našich kurzov. Stiahnite si a vyplňte prihlášku. Doneste ju k nám do autoškoly a dozviete sa viac informácií ako postupovať. Tešíme sa na vás.

Kurz A

500 €

od 24 rokov nad 35kW Obsahuje A, A2,A1

Kurz B

600 €

Škola šmyku

od 17 rokov Obsahuje B, B1, AM

Osobitný výcvik

250 €

bez skúšok

z A2 na A

Doškolovací kurz

300 €

nariadený políciou